Oslospeilet

Oslospeilet utgis av Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp og effektivisering. Det utkommer med 6 utgaver pr. år. Artiklene i Oslo-Speilet er basert på nylig publisert statistikk på ulike områder og inneholder i varierende grad kom­mentarer og vurderinger på grunnlag av denne. Kommentarene og vurderingene står for den enkelteforfatters (kon­taktpersons) regning og gir ikke nødvendigvis uttrykkfor utgiverens, Utviklings- og kompetanseetaten, sitt syn.