Om oss

Byfolk Medlemmene

Byfolk er en interesseorganisasjon for gårdeiere, med eiendommer i Oslo Sentrum. Vi har medlemmer med geografisk beliggenhet innenfor Ring 1. Byfolk favner alle gårdeiere, både store og små. Vi har medlemmer som eier store eiendomsmasser, vi har mellomstore eiendomsselskaper som er med og vi har medlemmer som eier èn bygård i Sentrum. Medlemmene har alle en ting felles; nemlig å stå samlet om Byfolks mål for å gjøre bykjernen mer attraktiv.

Byfolk Høringsinstans

Byfolk er høringsinstans for offentlig byplanlegging og forslag som skal til politiske vedtak. Byfolk representerer eiendomsinteressene i Oslo Sentrum i byråkratiske og politiske prosesser/samarbeid. Byfolk avgir offisielle høringsuttalelser til planer og vedtak som påvirker Oslo Sentrum. Byfolk arbeider for at eiendomsaktørenes rammebetingelser i bykjernen skal bli bedre. Vi hjelper gårdeiere med daglige utfordringer i forhold til offentlige myndigheter og politiske vedtak. Byfolk er løsningsorientert og resultatorientert, for å oppnå samarbeid mellom offentlige og private interesser i Oslo.

Byfolk og «HovedstadSAKSJONEN»

Byfolk har representert gårdeierne i "Hovedstadsaksjonen." Dette var et samarbeid mellom staten, kommunen og private gårdeiere. Arbeidet har fremtonet seg i beste dugnadsånd og som spleiselag, for å ruste opp de mest sentrale byrom i Oslo Sentrum (gater, fortau, plasser, torg). Hovedstadsaksjonen pusset opp byen for at den skulle bli attraktiv til byens jubileum den 7. juni 2005. Byfolk oppnådde gårdeiernes intensjon og målsetninger, og byens borgere uttrykker begeistring over resultatene. Byfolk takker sine samarbeidspartnere Den Norske Stat og Oslo kommune for vel gjennomført jobb, og for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom prosessen.


BYFOLK OG «LEVENDE OSLO»

Etter at byens jubileum var gjennomført, startet Byfolk et nytt samarbeid med offentlige myndigheter. Byfolk initierte et utvidet samarbeid gjennom å opprette en ny samarbeidsorganisasjon "Levende Oslo" med deltakelse fra Oslo kommune og Den Norske Stat. Byfolk åpnet opp samarbeidet for deltakelse for OHF og NHO. Byfolk planlegger og samarbeider frem nye prosjekter og nye samarbeid for å gjøre bykjernen enda bedre. Vi er i dialog med både politikere, etater og private aktører, om hvordan vi skal videreføre samarbeidet og hva vi skal gjøre fremover. Vi gleder oss stadig og daglig til å ta fatt på nye oppgaver til det beste for Oslo Sentrum.

BYFOLK OG «BILFRITT BYLIV»

I samarbeid mellom offentlige og private interesser har Byfolk og gårdeierne
tett samarbeid med Oslo kommune; for at bykjernen skal bli en grønnere og mer levende by, med plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Bilfritt byliv ble innført gradvis i Oslo Sentrum fra sommeren 2017 og frem til 2020.
Målet med Bilfritt byliv var å skape et bedre bymiljø og økt byliv i Oslo Sentrum.


BYFOLK OG «BYLIVSKONTORET»

Byfolk jobber for tiden med opprettelse og utvikling av et eget Bylivskontor: som skal ha til oppgave å videreføre «Levende Oslo» og samtidig tilpasse samarbeidet slik at «Prosjekt Bilfritt Byliv» kan samle sentrale samarbeidspartnere til gjennomføring av administrative og operative samarbeidsprosjekter gjennom et kommunalt felleskontor til det beste for gårdeiere og næringsliv i Oslo Sentrum. Bylivskontoret er tiltenkt eget mandat og geografisk tildeling. Bylivskontoret skal effektivisere, samkjøre og samordne ulike interesser i Oslo Sentrum.

Byfolk Administrasjon

Byfolk Oslo Sentrum ledes av Pål Henrik Kristiansen 

 

Byfolk Styret

Styret i Byfolk har for tiden følgende sammensetning:

  • Carl Erik Krefting - Søylen Eiendom AS - Styreleder
  • Trond Harald Bjerke Olav Thon Gruppen - Styremedlem
  • Christopher Raanaas - KLP Eiendom AS - Styremedlem
  • Ole Chr Knudsen - DnB Næringseiendom AS - Styremedlem
  • Petter Schach - Storebrand Eiendom AS - Styremedlem
  • Einar Brattan - NAF Gårdene AS - Styremedlem
  • Bente Bøhler - Kvadraturforeningen - Styremedlem
  • Pål Henrik Kristiansen - Promenaden AS - Styremedlem

Byfolk Budskap

Byfolk representerer de fleste gårdeierne i bykjernen. Medlemmene eier betydelige eiendomsmasser med beliggenhet i Oslo sentrum. Byfolk er en viktig aktør i utviklingen av Oslo Sentrum, og har vært en aktiv bidragsyter i Hovedstadsaksjonen. Arbeidet har resultert i betydelig opprusting av det offentlige rom i bykjernen. Byfolk er en pådriver for å fremme eiendomsnæringens interesser overfor politiske myndigheter og offentlige etater i Hovedstaden. Byfolk arbeider aktivt for en sikker, ren og brukervennlig bykjerne via samarbeid og dugnadsånd mellom private og offentlige aktører i byen. Byfolk arbeider for å få en klarere kommunal administrativ enhet for sentrumsområdet. Byfolk representerer både private og offentlige eiendomsinteresser.

Byfolk FOKUS OG INNSATS

Byfolk er en betydelig pådriver og premissleverandør for eiendomsbransjen og eiendomsselskaper i Oslo Sentrum.

Byfolks fokusområder:

Politisk lobby og samarbeid
Lokale og sentrale beslutningsprosesser
Deputasjon og høringsuttalelser
Prosjektsamarbeid med offentlige myndigheter
Offentlig privat samarbeid. Prosjektorientert
Rådgivning og samarbeid med eiendomsaktører

Opprusting og utvikling av bykjernen
Vedlikehold og opprusting
Eiendoms- og næringsutvikling
Samferdsel og tilgjengelighet

Miljøtiltak og sikkerhetstiltak
Profilering og markedsføring

Byfolks innsatsområder :

Byutvikling. Områdeutvikling. Byromsutvikling.
Næringsutvikling. Gateopprusting. Eiendomsdrift.
Eiendomsutvikling. Eiendomsforvaltning.
Politisk kontakt. Myndighetskontakt. Mediekontakt. Samarbeidsorientert. Konkrete tiltak. Iverksette prosjekter.